President Office (2018-2019)

President: Han Dai        President-elect: Jing Yang        Immediate-past President: Zhenhua Wu

Senior Leadership Team (2018-2019)

Han Dai      Jing Yang      Fang Shen      Yin Liang      Zhenhua Wu      Bin Shi      Yufeng Li      David Cragin      Patrick Deng

Executive Committee (2018-2019)

Han Dai      Jing Yang      Fang Shen      Yin Liang      Zhenhua Wu      Bin Shi      Yufeng Li      David Cragin      Patrick Deng      Shuang Wu      Xue Liang      Yangsi Ou      Li Cui      Yutai Li      Yongchao Su      Aston Liu      Zhiyun Wen      Yuchen Bai      Hui Wang      Hao Wu      Aming Zhang      Chang Xu      Jingyi Zhang      Yingke He      Hao Sun      Tongming Fu      Xiang Yu      Meizhen Feng      Guiying Hong      Xiyong Fu      Li Yan      Dennis Gross      Yu Gao      Lu Wang     Jim Wang      Huaping Tang      Yang Liu      Haifeng Cui      Mengjie Si      Hanghang Zhang      Ying Wang      Dan He      Xianhua Li      Pengbo Guo      Dan Tian      Yue Liu      Rong Fan      Qiangnan Zhang      Jiazhong Luo      Di Wu      Haichen Yang      Kun Wang      Xinjun Zhang      Lili Guo      Sean Zhang      Kelvin Bai